Konsulenttjenester

Revisjoner

Nettverk og IT-sikkerhet er en viktig del for mange selskaper, og det er viktig å ha kontroll over disse områdene. NC-Spectrum gjennomfører både IT-sikkerhetsrevisjoner og nettverksrevisjoner.

IT-sikkerhetsrevisjon

I dag er det mange som utsettes for dataangrep, hvilket skaper et behov for gode sikkerhetsrutiner og kontroll over nettverket sitt. NC-Spectrum kan utføre IT-sikkerhetsrevisjon på ditt nett. Vi gjennomfører en detaljert analyse av sikkerhetsnivået på hele nettverket. Vi vurderer kvaliteten på nettverket og avdekker eventuelle svakheter.

Nettverksrevisjon

Ved en nettverksrevisjon hentes det ut data som gir en oversikt over situasjonen for noder i nettet når det gjelder kapasitetsutnyttelse, trafikkhåndtering og disponering av ressurser. Vi benytter moderne og avansert utstyr som gjør at vi kan oppdage komponenter og situasjoner i nettet som skaper utfordringer.

En slik nettverksrevisjon gir et godt bilde på «helsesituasjonen» i nettverket, samt et godt grunnlag for å disponere ressurser videre, med rasjonelle investeringer og bærekraftige budsjett. Nettverksrevisjonen gir ikke bare status for nettverket, men resulterer også i konkrete tiltak som bør gjennomføres for å sikre rasjonell drift og oppfyllelse av krav og forskrifter.

 

ROS-analyse

For å forebygge uønskede hendelser er det viktig å vurdere sårbarhet og risiko i en bedrift. Ved å foreta en ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) får du et bilde over dagens situasjon – trusler, konsekvenser og forebyggende tiltak. Analysen skal bidra med å gi forståelse over hvilke uønskede hendelser som kan forekomme.

Når ulike trusler er identifisert, analyseres sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser de kan medføre. ROS-analysen tar også for seg forebyggende tiltak mot de identifiserte truslene.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om gjennomføring av ROS-analyse.