Konsulenttjenester

Rådgivning

De ansatte i NC-Spectrum sitter inne med høy kompetanse innen nettverk og informasjonssikkerhet. Vi deler gjerne vår kompetanse med kundene våre, og bistår med rådgivning i forbindelse med informasjonssikkerhet, prosjektering, etablering og drift av nettverk. Vi kan også bidra med hjelp til NOKM-søknader, sørge for at krav og forskrifter er oppfylt, samt kurs innen nettverk, informasjonssikkerhet og overvåkningssystem.

I tillegg til generell rådgivning på nettverksrelaterte tjenester kan vi tilby spesialrådgivning i forbindelse med kraftberedskapsforskriften og kritisk infrastruktur. Mange av våre kunder er omfattet av kravene i NVEs forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) eller andre lover og forskrifter. Vår erfaring og kompetanse på feltet medfører at vi kan bistå med rådgivning og tiltak slik at kunden oppfyller gjeldende krav og regler.

Risikovurdering

For å forebygge uønskede IT-hendelser er det viktig å vurdere risiko og sårbarhet i en bedrift. Ved å foreta en risikovurdering får du et bilde over dagens situasjon – trusler, konsekvenser og forebyggende tiltak. Analysen skal bidra med å gi forståelse over hvilke uønskede hendelser som kan forekomme.

Når ulike trusler er identifisert, analyseres sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser de kan medføre. Risikovurderingen tar også for seg forebyggende tiltak mot de identifiserte truslene.